Ανακύκλωση Αδρανών ΙΚΕ

 

Στην Ενότητα αυτή δημοσιεύονται τα Ετήσια Οικονομικά στοιχεία της εταιρείας μας (Ισολογισμοί, Οικονομικές Καταστάσεις, Πρακτικά ΓΣ, κλπ). Αναλυτικότερα: